Ubezpieczenie generali

Ubezpieczenie generali

 „Generali, z myślą o podróży” – Podróże zagraniczne

 
Zalety produktu:
 • wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia za granicą nawet do 1 200 000 PLN, OC do 1 000 000 PLN,
 • ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia i usług assistance za granicą również w przypadku zachorowania na COVID-19 – do sumy kosztów leczenia wskazanej na polisie,
 • przedłużenie ochrony o dodatkowe 24 h w sytuacjach nagłych w podstawowym zakresie ubezpieczenia,
 • tele- i wideokonsultacje lekarskie 24 h / dobę w podstawowym zakresie ubezpieczenia,
 • leczenie zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia podróży zagranicznych,
 • ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży na czas podróży zagranicznej w zakresie podstawowym,
 • profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granicę – obsługa w języku polskim, przez całą dobę,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,
 • szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,
 • koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia usług assistance – odrębna suma be pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • przyjęcie odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju, w podstawowym zakresie ubezpieczenia (limity zgodne ze wskazanymi w klauzuli niespodziewanej wojny albo aktu terroru),
 • odzyskiwanie danych z aparatów fotograficznych w ramach podstawowego pakietu usług assistance w podróży zagranicznej, do kwoty 500 PLN,
 • usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu czy dostarczenie paliwa w przypadku awarii czy wypadku drogowego w podróży zagranicznej po Europie samochodem osobowym a także kamperem,
 • pokrycie kosztów udziału własnego w wynajętym samochodzie za granicą również w zakresie szkód niepowodujących unieruchomienia pojazdu (tzw. „szkód parkingowych”), w limicie do równowartości 2 000 PLN,
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu w kosztach leczenia, NNW, usługach assistance,            a także w OC – w granicach norm dopuszczonych prawem krajowym w miejscu zdarzenia.
 
Dlaczego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to za mało?
 
 • umożliwia korzystanie jedynie z placówek państwowej służby zdrowia,
 • współudział w płatności za koszty leczenia – odrębne zasady dla każdego z państw,
 • nie obejmuje transportu medycznego chorego i przewozu zwłok do Polski,
 • nie pokrywa kosztów transportu narciarza ze stoku – w wielu krajach usługa w pełni odpłatna.
 
Ubezpieczenie dostępne w 3 różnych wariantach:
 1. STANDARD;
 2. PREMIUM;
 3. EXCLUSIVE;

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie