Odroczenie spłaty rat i odnowienie okresu kredytowania na uproszczonych zasadach

Odroczenie spłaty rat i odnowienie okresu kredytowania dla Kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa COVID-19.

Od 18 stycznia 2021r. do 31 marca 2021 r. istnieje możliwość wnioskowania o odroczenie terminów spłaty rat kredytów i odnowienia okresu kredytowania na uproszczonych zasadach, w związku ze wznowieniem moratorium sektora bankowego.

Moratorium będzie wznowione na takich samych zasadach, jak obowiązujące do 30 września 2020 r. (w szczególności, oferowanie instrumentów pomocowych tylko w przypadku umów kredytu zawartych do 13 marca 2020 r.), z poniższymi wyjątkami:

  1. ograniczenie moratorium pozaustawowego do części grup Kredytobiorców najbardziej dotkniętych przez COVID-19 (tzw. branże zagrożone), tj. wyłącznie dla przedsiębiorców (mikro, małych, średnich oraz dużych, uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2);
  2. odroczenie spłat kredytu wynosi:
  • maksymalnie 3 miesiące dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (niezależnie od dotychczasowego okresu odroczenia udzielonego w ramach tego moratorium),
  • maksymalnie 6 miesięcy dla Klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego.

niezależnie od liczby złożonych wniosków (z zastrzeżeniem, że maksymalny okres w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych dla średnich przedsiębiorców wynosi 3 miesiące).

 

Odroczenie spłaty rat kredytu udzielane jest na wniosek Kredytobiorcy bez konieczności składania dodatkowych dokumentów poza:

  1. dokumentami potwierdzającymi uzyskane przychody w 2020 r. za okres podany we wniosku (np. wydruk z KPIR, bilans i RZiS lub inne dokumenty potwierdzające wysokość przychodów);
  2. dokumentami wymaganymi do gwarancji BGK w przypadku gdy kredyt jest objęty gwarancją BGK i zostanie wydłużony okres kredytowania i gwarancji;
  3. uproszczoną projekcją płynności (sporządzoną na okres nie krótszy niż do końca 2021 r.).


Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy odnotowali spadek o min. 30% przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej/ rolniczej w roku 2020 r. w porównaniu do roku 2019, wyliczonych jako średnia miesięczna z obu okresów.

Bank z tytułu złożenia i rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu spłaty rat Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

Wzór Wniosku o odroczenie spłaty rat

Wzór Wniosku w sprawie odnowienia kredytu

Bank Spółdzielczy w Gogolinie