Tarcza Finansowa PFR 1.0 - rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 - rozliczenie i umorzenie subwencji

Rozliczenie i umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0

 

Informujemy, że Klienci Banku, którzy w zeszłym roku otrzymali subwencję finansową z Tarczy PFR 1.0, są zobowiązani do jej rozliczenia.

Procedura umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

W celu rozliczenia subwencji finansowej Beneficjent subwencji – Klient Banku – zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o rozliczeniu, poprzez bankowość elektroniczną Banku, za pośrednictwem którego zawarł umowę subwencji finansowej. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji składane jest nie wcześniej niż pierwszego dnia, po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych, od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej.

 

Umorzenie subwencji

PFR przedstawi, za pośrednictwem Banku, w bankowości elektronicznej Klienta, propozycję kwoty umorzenia w postaci predefiniowanego formularza.

Beneficjent subwencji otrzymując formularz z predefiniowanymi danymi:

 1. Podpisuje oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej z proponowaną (tj. wyliczoną przez PFR) kwotą umorzenia subwencji (tzw. kwota bezsporna);
 2. Wypełnia oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży – (tylko dla MŚP). W przypadku braku uzupełnienia tego pola, PFR przyjmuje wartość straty = 0;
 3. Wypełnia oświadczenie spadku przychodu – w przypadku, gdy brak danych w rejestrach (dotyczy listy PKD uprawniającej do 100% umorzenia);
 4. Edytuje formularz – jeśli tak, to edytowalne dane musi najpierw wyjaśnić w odpowiednich urzędach.

 

Zgodnie z założeniami Programu Tarcza Finansowa 1.0., otrzymana subwencja finansowa po spełnieniu określonych warunków będzie mogła zostać umorzona maksymalnie do 75%, a w przypadku wybranych działalności PKD (54 działalności wskazane w ramach Tarczy 2.0) nawet do 100%.

 

Oświadczenie o rozliczeniu nie będzie udostępniane Beneficjentom – Klientom Banku, którzy:

 • zostali wskazani przez PFR jako Beneficjenci, którzy nie mogą mieć możliwości złożenia oświadczenia o rozliczeniu oraz
 • nie posiadają aktywnej relacji z Bankiem, za pośrednictwem którego zawarli umowę subwencji finansowej (nie posiadają zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego lub umowy o świadczenie usługi bankowości elektronicznej) oraz nie odnowili tej relacji przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu przez Beneficjenta. Bank może umożliwić odnowienie tej relacji w terminie późniejszym, jednakże musi to nastąpić przed końcowym terminem na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.

 

Warunki, jakie musi spełnić Beneficjent do wyliczenia kwoty umorzenia:

 1. Utrzymanie działalności gospodarczej.
 2. W każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej działalność nie może być w stanie - zawieszenia, otwarcia likwidacji przedsiębiorcy, otwarcia postępowania upadłościowego/ restrukturyzacyjnego.
 3. Utrzymanie średniej liczby pracowników zgodnie z warunkami programowymi;
 4. Oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (dotyczy tylko MŚP).
 5. Wykonywanie działalności gospodarczej w ramach jednego z kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia (weryfikacja na dzień 31 grudnia 2019 r. w oparciu o kody PKD ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), odpowiedni spadek przychodu (co najmniej 30% w okresie IV kwartał 2020 r. lub II-IV kwartał 2020 r. do analogicznego okresu w 2019r.) oraz inne wymagane oświadczenia.

Tarcza 1.0 Rozliczenie i umorzenie MIKRO

Tarcza 1.0 Rozliczenie i umorzenie MSP (Małe Średnie Przedsiębiorstwa)

Najczęściej zadawane pytania zasady zwrotu subwencji

Materiał przewodni dla przedsiębiorcy

Regulamin PFR

 

Decyzja udzielenia umorzenia subwencji

Wraz z decyzją PFR dotyczącą kwoty umorzenia, Klientowi zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej harmonogram, który jest dokumentem wiążącym i Beneficjent jest zobowiązany do regulowania spłaty rat zgodnie z harmonogramem również w przypadku, gdy składa wniosek reklamacyjny. Harmonogram udostępniony w bankowości elektronicznej zawiera wysokość i terminy spłat rat, które należy dokonywać na podany w harmonogramie rachunek bankowy. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, spłacana jest w równych 24 miesięcznych ratach (różnica zaokrągleń dodawana jest do ostatniej raty) z terminem spłaty ustalonym na 25 dzień każdego miesiąca, przy czym jeśli podany dzień spłaty raty jest dniem wolnym od pracy dniem spłaty jest pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie (dzień roboczy liczony od poniedziałku do piątku).

Bank Spółdzielczy w Gogolinie