Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

 

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

 

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego: osobiście w Oddziale Banku.

Alternatywnie możesz również złożyć Wniosek:

 • drogą korespondencyjną na adres Oddziału Banku,
 • za pośrednictwem email na adres: kredyty@bsgogolin.pl lub kontakt@bsgogolin.pl ,
 • w bankowości elektronicznej poprzez dodanie Wniosku w formie pliku PDF (ścieżka złożenia pliku: Wnioski/ Wnioski bankowe/ Dostępne wnioski/ Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 1 lipca 2022 r/ Złóż wniosek/ Dodaj pliki).

W przypadku:

 • złożenia Wniosku w Oddziale Banku lub przesłania Wniosku drogą pocztową Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej jednego Kredytobiorcę zgodnie z Umową kredytu lub Kartą Wzorów podpisów,
 • dostarczenia Wniosku w formie elektronicznej Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez co najmniej jednego Kredytobiorcę.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.
 • W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 • UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku  wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.

Kredytobiorcy, którzy zmienili dane identyfikacyjne lub kontaktowe oraz posiadają w Banku oprócz kredytu również otwarte rachunki bankowe są zobowiązani do osobistego zgłoszenia się w Oddziale Banku celem zaktualizowania danych osobowych.

 

Informacje dodatkowe:

 • W trakcie zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane.
 • W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.
 • Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania.
 • Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.
 • W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.
 • Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu

Bank Spółdzielczy w Gogolinie