RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO) jest Bank Spółdzielczy w Gogolinie z siedzibą w Gogolinie, adres: 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 13;
 2. Bank Spółdzielczy w Gogolinie z dniem 25.05.2018r. wyznaczył Inspektora ochrony danych, Annę Saburę z któryą można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bsgogolin.pl - telefonicznie pod numerem telefonu +48 774 844 436 bądź pisząc na adres: BS Gogolin O./ Zdzieszowice, ul. Nowa 4, 47-330 Zdzieszowice;
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane przez Bank w celu:
  * podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
  * w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  * wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 
  * Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  * Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
  * Związek Banków Polskich,
  * Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  * Komisja Nadzoru Finansowego,
  * Biura informacji gospodarczej,
  * Bank Zrzeszający „Bank Polskiej Spółdzielczości” oraz spółki Grupy BPS,
  * Banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  * podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Bank Spółdzielczy w Gogolinie nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane;
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art.15 RODO), ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne;
 11. W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

Klauzula-informacyjna-Biura-Informacji-Kredytowej

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie