Ubezpieczenia dla Rolników

Ubezpieczenia dla Rolników

Ubezpiecz w Banku Spółdzielczym w Gogolinie siebie i swój majątek, w tym maszyny wykorzystywane do produkcji rolnej, zwierzęta i uprawy.

W Banku Spółdzielczym w Gogolinie oferujemy Klientom prowadzącym działalność rolniczą produkty ubezpieczeniowe skorelowane z ich indywidualnymi potrzebami. Są one również powiązane z produktami bankowymi, głównie kredytami i rachunkami, a Klienci w jednym miejscu uzyskują kompleksową obsługę.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie, w ramach usług bancassurance dla Rolników, współpracuje z Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.
Budynki gospodarstwa rolnego i OC

 

 • Spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 • Ochrona interesu majątkowego.
 • Zabezpieczenie kredytu.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenie zdarzeń polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.


Zwierzęta

Konie

Ubezpieczenie koni.
Ubezpieczenie udziału w kosztach operacji koni.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia.

 

Produkcja zwierzęca

Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub utracony zysk z produkcji zwierzęcej, który Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu prowadzenia produkcji zwierzęcej w miejscu ubezpieczenia, w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody spowodowanej wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

Zwierzęta gospodarskie

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w Umowie ubezpieczenia gatunki zwierząt gospodarskich: bydło, świnie, owce, kozy, konie, drób. Do ubezpieczenia muszą zostać zgłoszone wszystkie posiadane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zwierzęta tego samego gatunku znajdujące się w miejscu określonym w Umowie ubezpieczenia. Zwierzęta są objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w budynkach inwentarskich, na placach, wybiegach i pastwiskach znajdujących się miejscu wskazanym w Umowie ubezpieczenia.

 


Maszyny i urządzenia

Zastosowanie produktu do umów ubezpieczeń zawieranych w następującym zakresie:

 • agro casco,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (zwane dalej NWK),
 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane dalej OCK),
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich,
 • porady prawnej (zwane dalej PP),
 • ognia i innych zdarzeń losowych.

 


Uprawy (ubezpieczenia sezonowe) Możliwośc wykupienia ubezpieczenia w pakiecie:

1.  Ubezpieczenie upraw.

2.  Budynki gospodarskie i OC.

3.  NNW przy ubezpieczeniu upraw.

4.  Ochrona prawna przy ubezpieczeniu upraw.

1.  Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych.

2.  Budynki gospodarskie i OC

 • Spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 • Ochrona interesu majątkowego.
 • Zabezpieczenie kredytu.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenie zdarzeń polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

3.  Zabezpieczenie życia i zdrowia Ubezpieczonego.

4.  Ochrona interesu majątkowego Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia w jego działalności sporów prawnych.
 

 

Zapraszamy do Oddziałów Banku. Nasi doradcy pomogą dopasować najlepszy wariant i zakres ubezpieczenia do Państwa indywidualnych potrzeb.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie