Rachunki i wkłady oszczędnościowe

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Konto 'Student'

Nowe Konto Oszczędnościowe

 

Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie:

Dla osób fizycznych:

  • książeczki a’vista
  • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR w PLN i EUR
  • konto student

Aby założyć rachunek oszczędnościowy, należy okazać dokument tożsamości. W ramach ROR można zlecić Bankowi dokonywanie stałych opłat, np. za energię elektryczną, gaz, telefon, itd. Można również zawrzeć umowę z Bankiem, aby móc zadłużać się w ramach konta. Rachunek bieżący służy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń.

 

Instrukcja przenoszenia rachunków dla Klienta

 

Dla podmiotów gospodarczych:

  • rachunki bieżące w PLN i EUR
  • rachunki VAT w PLN (Split-Payment)


Aby założyć rachunek bieżący podmiot prowadzący działalność powinien złożyć w Banku:

  • dokumenty określające status prawny i charakter działalności
  • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  • zawiadomienie o nadaniu numeru REGON i NIP
  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie